Ανοικτή Διακυβέρνηση

OpenGov.gr

06/22/2017 07:07 PM
Διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό του Συστήματος Λιμενικής Διακυβέρνησης
Διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό του Συστήματος Λιμενικής Διακυβέρνησης

06/22/2017 04:31 PM
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ Α.Ε.
Καταληκτική ημερομηνία: 29 Ιουνίου 2017, 15:00 Για να δείτε το περιεχόμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώΓια να δείτε το υπόδειγμα της Αίτησης για Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΡΤ πατήστε εδώΓια να δείτε την Υπεύθυνη δήλωση Δ.Σ. ΕΡΤ πατήστε εδώ

06/19/2017 11:37 AM
Αναμόρφωση, τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 2251/1994 για την «Προστασία των καταναλωτών»
Αναμόρφωση, τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 2251/1994 για την «Προστασία των καταναλωτών»

06/12/2017 05:22 PM
Aγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, τροποποίηση της Οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ» (ΕΕ L 173/12.6.2014) και σχετικές εθνικές διατάξεις.
Aγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, τροποποίηση της Οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ» (ΕΕ L 173/12.6.2014) και σχετικές εθνικές διατάξεις

06/07/2017 01:42 PM
«Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις»
«Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις»

06/02/2017 05:53 PM
«Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις»
«Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις»

05/31/2017 07:44 PM
«Μέτρα Θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής» και λοιπές διατάξεις
«Μέτρα Θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής» και λοιπές διατάξεις

05/15/2017 05:46 PM
Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών βελτίωσης οχήματος με κατάλληλο εξοπλισμό για χειρισμό υποθέσεων οικονομικού εγκλήματος της Δράσης με Τίτλο «Σύστημα Συλλογής, Ανάλυσης και Διαχείρισης Πληροφοριών Οικονομικού Εγκλήματος»
Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών βελτίωσης οχήματος με κατάλληλο εξοπλισμό για χειρισμό υποθέσεων οικονομικού εγκλήματος της Δράσης με Τίτλο «Σύστημα Συλλογής, Ανάλυσης και Διαχείρισης Πληροφοριών Οικονομικού Εγκλήματος»

05/15/2017 04:32 PM
Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών προμήθειας λογισμικού εφαρμογών και υλικοτεχνικού εξοπλισμού της Δράσης με Τίτλο «Σύστημα Συλλογής, Ανάλυσης και Διαχείρισης Πληροφοριών Οικονομικού Εγκλήματος»
Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών προμήθειας λογισμικού εφαρμογών και υλικοτεχνικού εξοπλισμού της Δράσης με Τίτλο «Σύστημα Συλλογής, Ανάλυσης και Διαχείρισης Πληροφοριών Οικονομικού Εγκλήματος»

05/15/2017 04:03 PM
Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού, (προμήθεια 300 καθισμάτων υπαλλήλων και 15 διευθυντικών) του Υπουργείου Υγείας
Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού, (προμήθεια 300 καθισμάτων υπαλλήλων και 15 διευθυντικών) του Υπουργείου Υγείας